Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Powzięcie wiadomości o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał ZWZ

Raport bieżący nr 31/2019
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka powzięła wiadomość o wniesieniu przez EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie ("Powód") pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r., w tym uchwały nr 28 w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, o której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 24/2019.
Spółka nie otrzymała jeszcze odpisu pozwu. O wniesieniu powództwa dowiedziała się z dokumentacji związanej z toczącym się postępowaniem o udzielenie zabezpieczenia.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-06 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2019-08-06 Tomasz Rogala Członek Zarządu

wto 06, sierpień 2019 17:06 Opublikował: Szymon Janucik