Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Oddalenie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 26.10.2018

Raport bieżący nr 34/2019
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018 dotyczącego wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności/uchylenie zaskarżonych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz raportu bieżącego nr 30/2018 dotyczącego wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy, Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 20 września 2019 roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku ("Sąd") oddalił obie apelacje od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 26 października 2018 roku.

Wyrok Sądu jest prawomocny.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-20 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2019-09-20 Tomasz Rogala Członek Zarządu

pią 20, wrzesień 2019 13:37 Opublikował: Szymon Janucik