Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Powzięcie wiad. o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uch. nr 28 ZWZ

Raport bieżący nr 35/2019
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2019 Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość o wniesieniu przez EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie ("Powód") pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 28 w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, o której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 24/2019.

Jednocześnie Zarząd Spółki powziął wiadomość, że Sąd Apelacyjny w Białymstoku zmienił postanowienie Sądu Okręgowego oddalające wniosek o udzielenie zabezpieczenia tego roszczenia i postanowił o wstrzymaniu wykonania przez Spółkę ww. uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz o zawieszeniu postępowania rejestrowego dotyczącego wpisu zmian na podstawie tej uchwały.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 i 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-20 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2019-09-20 Tomasz Rogala Członek Zarządu

pią 20, wrzesień 2019 13:39 Opublikował: Szymon Janucik