Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Uchwały ZWZ 21 kwietnia 2020

Raport bieżący nr 7/2020
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2020 r. wraz z informacją o oddanych głosach. Walne Zgromadzenie nie głosowało nad uchwałami, które nie zostały podjęte.
Stosownie do postanowienia § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Pełnomocnicy akcjonariusza EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zgłosili sprzeciwy do wszystkich uchwał.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-21 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2020-04-21 Tomasz Rogala Członek Zarządu

Załączniki

  1. Powzięte uchwały
wto 21, kwiecień 2020 19:26 Opublikował: Szymon Janucik