Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Pozew o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał ZWZ

Raport bieżący nr 32/2019
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Białymstoku odpis pozwu EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie ("Powód") o stwierdzenie nieważności lub uchylenie następujących uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r.:

1) uchwały nr 24 w sprawie zmiany art. 8 i skreśleniu art. 8a Statutu Spółki
2) uchwały nr 25 w sprawie zmiany art. 11.2 Statutu Spółki
3) uchwały nr 26 w sprawie zmiany art. 15.2 Statutu Spółki
4) uchwały nr 27 w sprawie skreślenia art. 26.2 Statutu Spółki oraz
5) uchwały nr 29 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Spółka informowała o tym w raporcie bieżącym nr 31/2019 na podstawie dostępnych wówczas informacji.

Treść zaskarżonych uchwał została opublikowana w raporcie bieżącym nr 24/2019.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-13 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2019-08-13 Tomasz Rogala Członek Zarządu

wto 13, sierpień 2019 14:20 Opublikował: Szymon Janucik