Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje Finansowe » Informacje finansowe skonsolidowane » 2018

2018

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 239 941
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29 922
Zysk (strata) brutto 30 419
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Emitenta 23 091
Aktywa razem 333 925
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 167 449
Zobowiązania długoterminowe 50 293
Zobowiązania krótkoterminowe 117 156
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta 165 399
Kapitał zakładowy 5 700
Liczba akcji 95 000 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,06
pon 10, czerwca 2019 14:03 Opublikował: Szymon Janucik