Strona główna » O firmie » RODO

Polityka Ochrony Danych Osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Ochrona bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych jest dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. bardzo ważna. Jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa i powinność tę traktujemy poważnie. Chcemy, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy odpowiednie organizacyjne i techniczne środki ochrony bezpieczeństwa danych osobowych, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzonych danych oraz zasad ich przetwarzania i wykorzystywania.

 

Polityka Ochrony Danych Osobowych obowiązująca w Przedsiębiorstwie Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. od dn. 25.05.2018 r.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży, ul. Poznańska 121, 18-402 Łomża, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038455, NIP: 7181005512, numer telefonu +48 86 215 58 00, adres e-mail pepees@pepees.pl

 

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora

 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można kontaktować się z Administratorem poprzez następujące kanały komunikacji:

 • forma pisemna: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A., ul. Poznańska 121, 18-402 Łomża

 • poczta elektroniczna: daneosobowe@pepees.pl

Źródło pozyskania danych osobowych oraz kategorie danych

Przetwarzane dane osobowe zostały pozyskane podczas dotychczasowych kontaktów biznesowych z Panią/Panem lub pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych (w szczególności imię i nazwisko, adres email, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, stanowisko,NIP).

Administrator nie przetwarza Pani/ Pana wrażliwych kategorii danych osobowych.

Cel, okres oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/ Pana dane osobowe Administrator przetwarza w następujących celach oraz czasookresach, w oparciu o poniżej wskazane podstawy prawne:

  1. zawarcie i wykonanie umowy - w czasie jej trwania i w czasie rozliczeń po jej zakończeniu, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO).

  2. wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO).

  3. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, w tym w zakresie składania zapytań ofertowych i podejmowania ustaleń technicznych, technologicznych, finansowych, handlowych, organizacyjnych, specyfikacji towarów, usług i ich wysyłek, negocjacji z kontrahentami oraz przekazywania związanej z tym dokumentacji. Dane osobowe Administrator będzie przetwarzał nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres istnienia stosunków biznesowych, a po ich zakończeniu przez okres 6 lat, bądź od ostatniego kontaktu z Panią/ Panem, w zależności od tego, który okres upływa później (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO).

  4. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – w czasie trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO).

  5. tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora – w czasie trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO).

  6. marketing bezpośredni produktów i usług Administratora, przesyłanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile została wyrażona zgoda na ich otrzymywanie przez okres do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO).

  7. realizacja procesu rekrutacji pracowników - przez okres prowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko, ale nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO).

  8. zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony na terenie monitorowanego wizyjnie zakładu Administratora -przez okres do 3 miesięcy od momentu rejestracji obrazu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) oraz art. 6 ust. 1 d) RODO).

Administrator jest zobowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub wynikające z konieczności prawidłowego funkcjonowania PEPEES S.A. i zachowania zasady rozliczalności.

Odbiorcy danych osobowych

Administrator przekazuje Pani/ Pana dane osobowe podmiotom współpracującym, zarówno przetwarzającym dane w imieniu Administratora, jak i innym administratorom danych.

Dane osobowe mogą zostać przekazane: podmiotom dostarczającym i serwisującym systemy teleinformatyczne, usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, projektowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom ochroniarskim, podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, transportową, płatniczą (banki, instytucje finansowe), ubezpieczeniową, podmiotom pośredniczącym w sprzedaży wyrobów Administratora, organizacji akcji marketingowych i szkoleniowych.

Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonych czynności w związku z realizacją celu przetwarzania.

 

Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. państw które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych

Przysługują Pani/ Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Pani/ Pana danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,

 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,

 • prawo do usunięcia danych osobowych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do przeniesienia danych osobowych,

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora Pani/ Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Przekazanie danych osobowych Administratorowi w określonych sytuacjach może być podyktowane obowiązkiem prawnym lub wymogiem umownym (podanie danych osobowych może być niezbędne do: zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych, rozpatrzenia roszczeń reklamacyjnych i innych). Brak podania przez Panią/ Pana wszystkich wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę lub utrudnienie przy realizacji ww. czynności.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

 
2018-05-28 10:40 Opublikował: Szymon Janucik