Strona główna » WZ » WZ 2024

WZ 2024

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Ogólna liczba akcji Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.

4. Formularze

5. Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023

Ocena Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES w 2023 roku, obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A.

Sprawozdanie finansowe jednostkowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. za okres 12 miesięcy zakończone dnia 31 grudnia 2023

Oceny Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2023 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2023 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym,

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w roku obrotowym 2023

7. Wykaz Uchwał Rady Nadzorczej PEPEES S.A. w roku obrotowym 2023

8. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w roku obrotowym 2023

9. 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2023

10. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego „PEPEES” S.A.

11. Klauzula informacyjna RODO

12. Uchwała w sprawie zaopiniowania rekomendacji Zarządu spółki dotyczącej podziału zysku netto za rok 2023

13. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok 2023 na kapitał zakładowy

2024-05-10 10:15 Opublikował: Szymon Janucik