Strona główna » Relacje inwestorskie » Istotne transakcje z PP

Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

W tym miejscu spółka informuje o istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi zgodnie z Art. 90l ust 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych(Dz.U. 2019  poz. 2217 z poźń. zmianami)

 

Na chwilę obecną brak jest transakcji spełniających kryteria określone w tej ustawie

wto 05, maja 2020 15:26 Opublikował: Szymon Janucik