Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje Finansowe » Informacje finansowe skonsolidowane » 2021

2021

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 220 826
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (5 692)
Zysk (strata) brutto (3 727)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Emitenta (2 397)
Aktywa razem 353 489
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 178 436
Zobowiązania długoterminowe 36 728
Zobowiązania krótkoterminowe 141 708
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta 171 983
Kapitał zakładowy 5 700
Liczba akcji 95 000 000
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00
czw 17, marca 2022 11:23 Opublikował: Szymon Janucik