Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł PLN w tys. EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem za 1 kwartał 63 572 56 130 14 792 13 433
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki za 1 kwartał 9 233 4 814 2 148 1 152
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 1 kwartał 36 698 20 500 8 539 4 906
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 1 kwartał (6 087) (7 248) (1 416) (1 735)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 1 kwartał (22 349) (15 263) (5 200) (3 653)
Przepływy pieniężne netto za 1 kwartał razem  8 262 (2 011) 1 922 (481)
Aktywa razem na dzień 31.03.2019 i 31.12.2018 332 650 333 925 77 337 77 657
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki na dzień 31.03.2019 i 31.12.2018 176 176 165 399 40 959 38 465
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 1 kwartał 0,10 0,05 0,02 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.03.2019 i 31.12.2018 1,85 1,74 0,43 0,40

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "2018" dotyczą stanu na dzień 31.12.2018 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro
zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,3013 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,3000 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r.-31.03.2019 r. według kursu stanowiącego średnia
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2019 roku - 1 EUR= 4,2978 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r.-31.03.2018 r. według kursu stanowiącego
średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2018 roku - 1 EUR= 4,1784 PLN.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data             Imię i Nazwisko             Stanowisko/Funkcja       Podpis
2019-05-15   Wojciech Faszczewski     Prezes Zarządu
2019-05-15   Tomasz Rogala               Członek Zarządu

śro 15, maja 2019 07:45 Opublikował: Przemysław Modzelewski