Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2023

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 1 kwartał 61 387
64 315
13 060
13 840
II. Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Domimującej za 1 kwartał

 
4 195
3 813
892 820
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 1 kwartał 30 768
29 522
6 546
6 353
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 1 kwartał 3 086 2 308 657 497
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 1 kwartał 50 045 39 432 10 647 8 485
VI. Przepływy pieniężne netto za 1 kwartał, razem 22 363 12 218 4 758 2 629
VII. Aktywa razem na dzień 31.03.2023 r. i 31.12.2022 r.
328 122
376 014
70 179
80 175
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 31.03.2023 r. i 31.12.2022 r.
186 327
183 219
39 852
39 067
IX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą za 1 kwartał w PLN/EUR 0,05 0,04 0,01 0,01
X. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.03.2023 r. i 31.12.2022 r. w PLN/EUR
1,96 1,93 0,42 0,41


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano
następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:-
wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2023
r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR=
4,6755 PLN,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na
dzień 31.12.2022 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień
bilansowy 1 EUR = 4,6899 PLN,- wybrane pozycje sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres
od 01.01.2023 r.-31.03.2023 r. według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca 2023 roku - 1 EUR= 4,7005 PLN,-
wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r.-31.03.2022 r. według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych
przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2022 roku - 1
EUR= 4,6472 PLN.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2023-05-19 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu    
  2023-05-19 Tomasz Rogala Członek Zarządu
pią 19, maja 2023 07:02 Opublikował: Przemysław Modzelewski