Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Raport roczny R 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody ze sprzedaży 162 454 143 767 38 272 32 856
II. Zysk lub strata netto 12 319 15 918 2 902 3 638
III. Całkowite dochody netto 12 425 16 031 2 927 3 664
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 069 12 223 3 786 2 793
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (18 604) (8 079) (4 383) (1 846)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 472 1 945 1 289 445
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 937 6 089 692 1 392
VIII. Aktywa razem 236 901 210 962 56 799 47 686
IX. Kapitał własny 139 112 126 687 33 353 28 636
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  0,13 0,17 0,03 0,04
XI. XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję 0,13 0,17 0,03 0,04
XII. Wartość księgowa na jedną akcję                                             1,46 1,33 0,35 0,30

Pełna treść raportu w załącznikach

 Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro 
zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski: 


- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na 
dzień 31.12.2017 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień 
bilansowy 1 EUR= 4,1709 zł, 


- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na 
dzień 31.12.2016 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień 
bilansowy 1 EUR= 4,4240 zł, 


- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów 
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 
01.01.2017-31.12.2017 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną 
średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca roku 2017 - 1 EUR= 4,2447zł, 


- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów 
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 
01.01.2017-31.12.2017 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną 
średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca roku 2016 - 1 EUR= 4,3757 zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2018-03-28

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Tomasz Rogala Członek Zarządu

 

czw 29, marca 2018 07:42 Opublikował: Szymon Janucik