Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2018

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł PLN w tys. EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem za 1 kwartał 56 130 56 926 13 433 13 272
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki za 1 kwartał 4 814 5 363 1 152 1 250
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 1 kwartał 20 500 23 781 4 906 5 545
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 1 kwartał (7 248) (2 494) (1 735) (581)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 1 kwartał (15 263) (19 706) (3 653) (4 594)
Przepływy pieniężne netto za 1 kwartał razem  (2 011) 1 581 (481) 369
Aktywa razem na dzień 31.03.2018 i 31.12.2017 279 915 303 887 66 512 72 859
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki na dzień 31.03.2018 i 31.12.2017 146 830 141 282 34 889 33 873
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 1 kwartał 0,05 0,06 0,01 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.03.2016 i 31.12.2015 1,55 1,49 0,37 0,36

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "2017" dotyczą stanu na dzień 31.12.2017 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2085 zł,

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1709 zł,

wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018-31.03.2018 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca I kwartału 2018 roku- 1 EUR= 4,1784 zł,

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017-31.03.2017 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca I kwartału 2017roku  - 1 EUR= 4,2891 zł.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2018-05-15


Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Tomasz Rogala   Członek Zarządu

 

 

wto 15, maja 2018 07:54 Opublikował: Szymon Janucik