Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 116 757 116 011 27 541 27 313
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7 487 8 192 1 766 1 929
III. Całkowite dochody netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 7 633 8 142 1 800 1 917
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 310 44 119 9 037 10 387
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 067) (9 110) (3 318) (2 145)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (48 749) (48 086) (11 499) (11 321)
VII. Przepływy pieniężne netto, razem (21 506) (13 077) (5 073) (3 079)
VIII. Aktywa razem 259 685 303 887 59 539 72 859
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 148 809 141 282 34 118 33 873
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,08 0,09 0,02 0,02
XI. Wartość księgowa na jedną akcję  1,57 1,49 0,36 0,36

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach "półrocze/2017" dotyczą stanu na dzień 31.12.2017 r.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski: - wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,3616 zł, - wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1709 zł, - wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 – dnia 30.06.2018 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2018 - 1 EUR = 4,2395 zł, - wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 – dnia 30.06.2017 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2017 - 1 EUR= 4,2474 zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2018-09-14 
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2018-09-14 

 

Pełna treść raportu w załącznikach  

pią 14, września 2018 07:29 Opublikował: Szymon Janucik