Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2018

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały 174 296 163 743 40 977 38 468
II. Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki za 3 kwartały 11 089 11 391 2 607 2 676
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki 11 235 11 341 2 641 2 664
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały 52 429 53 850 12 326 12 651
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały (24 558) (20 234) (5 774) (4 754)
VI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 3 kwartały (56 863) (58 487) (13 369) (13 740)
VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem (28 992) (24 871) (6 816) (5 843)
VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2018 i 31.12.2017 268 851 303 887 62 942 72 859
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2018 i 31.12.2017 152 596 141 282 35 725 33 873
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały, razem 0,12 0,12 0,03 0,03
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2018 i 31.12.2017 1,61 1,49 0,38 0,36

Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach "2017" dotyczą stanu na dzień 31.12.2017 roku.przez Narodowy Bank Polski: - wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2714 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1709 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018-30.09.2018 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2018 - 1 EUR= 4,2535 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017-30.09.2017 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2017 - 1 EUR= 4,2566 zł.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2018-11-16

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Tomasz Rogala   Członek Zarządu

pią 16, listopada 2018 07:44 Opublikował: Szymon Janucik