Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport roczny RS 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 239 941 224 273 56 233 52 836
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 23 091 13 364 5 412 3 148
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 22 945 13 470 5 377 3 173
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 474 20 465 7 142 4 821
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (32 719) (21 412) (7 668) (5 044)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 361 7 729 2 663 1 821
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 9 116 7 238 2 136 1 705
VIII. Aktywa razem 333 925 303 887 77 657 72 859
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 165 399 141 282 38 465 33 873
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,18 0,13  0,04 0,03 
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję 0,24 0,14 0,06 0,03
XII. Wartość księgowa na jedną akcję 1,74 1,49 0,40 0,36

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,300 zł, 

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1709 zł, 

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018-31.12.2018 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2018 - 1 EUR= 4,2669zł, 

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017-31.12.2017 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2017 - 1 EUR= 4,2447 zł

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2019-03-29

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski

Członek Zarządu Tomasz Rogala

pią 29, marca 2019 07:23 Opublikował: Szymon Janucik