Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Raport roczny R 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży 175 798 162 454 41 200 38 272
II. Zysk lub strata netto 17 442 12 319 4 088 2 902
III. Całkowite dochody netto 17 296 12 425 4 054 2 927
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 903 16 069 6 539 3 786
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25 804) (18 604) (6 047) (4 383)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 451 5 472 340 1 289
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 550 2 937 832 692
VIII. Aktywa razem 257 776 236 901 59 948 56 799
IX. Kapitał własny 156 700 139 112 36 442 33 353
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  0,18 0,13 0,04 0,03
XI. XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję 0,18 0,13 0,04 0,03
XII. Wartość księgowa na jedną akcję                                             1,65 1,46 0,38 0,35

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,300 zł, 

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1709 zł, 

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018-31.12.2018 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2018 - 1 EUR= 4,2669zł, 

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017-31.12.2017 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2017 - 1 EUR= 4,2447 zł

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2019-03-29

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski

Członek Zarządu Tomasz Rogala

pią 29, marca 2019 07:28 Opublikował: Szymon Janucik