Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 127 087 116 757 29 638 27 541
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej za I półrocze 16 227 7 487 3 784 1 766
III. Całkowite dochody netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej za I półrocze 16 209 7 633 3 780 1 800
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za I półrocze 56 749 38 310 13 234 9 037
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za I półrocze (13 090) (11 067) (3 053) (2 610)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za I półrocze (54 934) (48 749) (12 811) (11 499)
VII. Przepływy pieniężne netto za I półrocze (11 275) (21 506) (2 629) (5 073)
VIII. Aktywa  razem na dzień 30.06.2019 i 31.12.2018 311 007 333 925 73 144 77 657
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.06.2019 i 31.12.2018 170 622 165 399 40 127 38 465
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za I półrocze 0,18 0,08 0,04 0,02
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.06.2019 i 31.12.2018 1,80 1,74 0,42 0,40

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w
kolumnach "2019 r." i "2018 r." dotyczą stanu na dzień 30 czerwca 2019
roku i 31 grudnia 2018 roku.Do przeliczenia wybranych danych
finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez
Narodowy Bank Polski:


-  wybrane pozycje śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień
30.06.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1
EUR =  4,2520  PLN,


-  wybrane pozycje śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień
31.12.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy
 1 EUR =  4,3000 PLN,


-  wybrane pozycje śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1
półrocza 2019 roku - 1 EUR = 4,2880 PLN,


-  wybrane pozycje śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1
półrocza 2018 roku - 1 EUR = 4,2395 PLN.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2019-09-13 
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2019-09-13 

 

Pełna treść raportu w załącznikach  

pią 13, września 2019 07:34 Opublikował: Szymon Janucik