Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały 180 383 174 296 41 866 40 977
II. Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Dominującej za 3 kwartały 21 048 11 089 4 885 2 607
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej 21 030 11 235 4 881 2 641
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały 77 825 52 429 18 063 12 326
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały (33 198) (24 558) (7 705) (5 774)
VI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 3 kwartały (78 342) (56 863) (18 183) (13 369)
VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem (33 715) (28 992) (7 825) (6 816)
VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2019 i 31.12.2018 303 520 333 925 69 398 77 657
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2019 i 31.12.2018 175 499 165 399 40 127 38 465
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały, razem 0,22 0,12 0,05 0,03
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2019 i 31.12.2018 1,85 1,74 0,42 0,40


Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach „2019 r.” i „2018 r.” dotyczą stanu na dzień 30 września 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku.

Do przeliczenia wybranych danych finansowychna euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
-        wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,3736 PLN,
-        wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,3000 PLN,
-         wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2019 roku - 1 EUR = 4,3086 PLN,
-         wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2018 roku - 1 EUR = 4,2535 PLN.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2019-11-07

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Tomasz Rogala   Członek Zarządu

pią 08, listopada 2019 07:15 Opublikował: Szymon Janucik