Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport roczny Rs/2019

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 231 981 239 941 53 927 56 233
II. Zysk lub strata netto Jednostki Dominującej 24 091 23 091 5 600 5 412
III. Całkowite dochody netto Jednostki Dominującej 24 052 22 945 5 591 5 377
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 688 30 474 8 529 7 142
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (36 933) (32 719) (8 586) (7 668)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 407 11 361 327 2 663
VII. Przepływy pieniężne netto 1 162 9 116 270 2 136 
VIII. Aktywa razem 363 622 333 925 85 387 77 657
IX. Kapitał własny 178 773 165 399 41 980 38 465
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,20 0,18  0,05 0,04 
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję 0,25 0,24 0,06 0,06
XII. Wartość księgowa na jedną akcję 1,88 1,74 0,44 0,40

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,2585 PLN,

- wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,3000 PLN,

- wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2019 roku - 1 EUR = 4,3018 PLN,

- wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2018 roku - 1 EUR = 4,2669 PLN.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2020-03-19

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski

Członek Zarządu Tomasz Rogala

pią 20, marca 2020 17:31 Opublikował: Szymon Janucik