Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Raport Roczny R/2019

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 172 934 175 798 40 201 41 200
II. Zysk lub strata netto 19 182 17 442 4 459 4 088
III. Całkowite dochody netto 19 143 17 296 4 450 4 054
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 597 27 903 7 113 6 539
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25 002) (25 804) (5 812) (6 047)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 700 1 451 163 340
VII. Przepływy pieniężne netto 6 295 3 550 1 463 832
VIII. Aktywa razem 275 662 257 776 64 732 59 948
IX. Kapitał własny 164 443 156 700 38 615 36 442
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  0,20 0,18 0,05 0,04
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję 0,20 0,18 0,05 0,04
XII. Wartość księgowa na jedną akcję                                             1,73 1,65 0,41 0,38

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2585 zł, 

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,3000 zł, 

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019-31.12.2019 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2019 - 1 EUR= 4,3018zł, 

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018-31.12.2018 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2018 - 1 EUR= 4,2669 zł

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2020-03-19

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski

Członek Zarządu Tomasz Rogala

pią 20, marca 2020 17:32 Opublikował: Szymon Janucik