Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł PLN w tys. EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem za 1 kwartał 56 917 63 572 12 947 14 792
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki za 1 kwartał 3 538 9 233 805 2 148
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 1 kwartał 25 435 36 698 5 786 8 539
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 1 kwartał (2 666) (6 087) (606) (1 416)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 1 kwartał (37 376) (22 349) (8 502) (5 200)
Przepływy pieniężne netto za 1 kwartał razem  (14 607) 8 262 (3 323) 1922
Aktywa razem na dzień 31.03.2020 i 31.12.2019 334 962 363 622 73 581 85 387
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki na dzień 31.03.2020 i 31.12.2019 182 525 178 773 40 095 41 980
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 1 kwartał 0,04 0,10 0,01 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.03.2020 i 31.12.2019 1,92 1,88 0,42 0,44

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VII, VIII i X, w kolumnach "2020 r." i "2019 r." dotyczą stanu na dzień 31 marca 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski - wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2020 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,5523 PLN, - wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,2585 PLN, - wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1 kwartału 2020 roku - 1 EUR = 4,3963 PLN, - wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1 kwartału 2019 roku - 1 EUR = 4,2978 PLN.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data             Imię i Nazwisko             Stanowisko/Funkcja       Podpis
2020-05-13   Wojciech Faszczewski     Prezes Zarządu
2020-05-14   Tomasz Rogala               Członek Zarządu

pią 15, maja 2020 07:20 Opublikował: Szymon Janucik