Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 114 465 127 087 25 773 29 638
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej za I półrocze 3 920 16 227 883 3 784
III. Całkowite dochody netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej za I półrocze 3 873 16 209 872 3 780
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za I półrocze 38 780 56 749 8 732 13 234
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za I półrocze (3 507) (13 090) (790) (3 053)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za I półrocze (72 898) (54 934) (16 414) (12 811)
VII. Przepływy pieniężne netto za I półrocze (37 625) (11 275) (8 472) (2 629)
VIII. Aktywa  razem na dzień 30.06.2020 i 31.12.2019 298 140 363 622 66 758 85 387
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.06.2020 i 31.12.2019 171 644 178 773 38 433 41 980
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za I półrocze w PLN/EUR 0,04 0,18 0,01 0,04
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.06.2020 i 31.12.2019 w PLN/EUR 1,81 1,88 0,40 0,44

 

 Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach "półrocze/2020 r." i "półrocze/2019 r." dotyczą stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku.


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
-       wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2020 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR =  4,4660  PLN,
-       wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy  1 EUR =  4,2585 PLN,
-       wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1 półrocza 2020 roku - 1 EUR = 4,4413 PLN,
-     wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1 półrocza 2019 roku - 1 EUR = 4,2880 PLN.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2020-09-18 
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2020-09-18 

 

Pełna treść raportu w załącznikach  

pią 18, września 2020 07:29 Opublikował: Szymon Janucik