Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały 163 656 180 383 36 842 41 866
II. Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Dominującej za 3 kwartały 4 443 21 048 1000 4 885
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej 4 396 21 030 990 4 881
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały 44 135 77 825 9 936 18 063
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały (15 509) (33 198) (3 491) (7 705)
VI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 3 kwartały (62 946) (78 342) (14 171) (18 183)
VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem (34 320) (33 715) (7 726) (7 825)
VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2020 i 31.12.2019 313 577 363 622 69 271 85 387
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2020 i 31.12.2019 172 383 178 781 38 081 41 982
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały (wartość wyrażona w PLN/EUR) 0,05 0,22 0,01 0,05
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2020 i 31.12.2019 (wartość wyrażona w PLN/EUR) 1,81 1,88 0,40 0,44


Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach „2020 r.” i „2019 r.” dotyczą stanu na dzień 30 września 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2020 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,5268 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,2585 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2020 roku - 1 EUR = 4,4420 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2019 roku - 1 EUR = 4,3086 PLN.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2020-11-13

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Tomasz Rogala   Członek Zarządu

pon 16, listopada 2020 07:22 Opublikował: Szymon Janucik