Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport roczny SRR 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 204 079 231 981 45 613 53 927
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 6 313 24 091 1 411 5 600
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 6 270 24 052 1 401 5 591
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -118 36 688 -26 8 529
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 165 -25 533 -1 154 -5 935
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 405 -8 808 -4 114 -2 048
VII. Przepływy pieniężne netto -23 688 2 347 -5 294  546
VIII. Aktywa razem 364 838 363 622 79 058 85 387
IX. Kapitał własny przypadający akcjpnariuszom Jednostki Dominującej 173 769 178 773 37 655 41 980
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 0,06 0,25  0,01 0,06
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję w zł/EUR 0,06 0,25 0,01 0,06
XII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR 1,83 1,88 0,40 0,44

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,6148 PLN,
- wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,2585 PLN,
- wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2020 roku - 1 EUR = 4,4742 PLN,
- wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2019 roku - 1 EUR = 4,3018 PLN.

śro 28, kwietnia 2021 07:31 Opublikował: Szymon Janucik