Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Raport roczny RR 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 155 182 172 934 34 684 40 201
II. Zysk lub strata netto 5 530 19 182 1 236 4 459
III. Całkowite dochody netto 5 487 19 143 1 226 4 450
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 086 30 597 -2 031 7 113
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 419 -25 002 -2 329 -5 812
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 454 700 -772 163
VII. Przepływy pieniężne netto -22 959 6 295 -5 131 1 463
VIII. Aktywa razem 268 790 275 662 58 245 64 732
IX. Kapitał własny 158 530 164 443 34 353 38 615
X. Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (wartość wyrażona w PLN/EUR)  0,06 0,20 0,01 0,05
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję (wartość wyrażona w PLN/EUR) 0,06 0,20 0,01 0,05
XII. Wartość księgowa na 1 akcję (wartość wyrażona w PLN/EUR)                                           1,67 1,73 0,36 0,41

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,6148 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,2585 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2019 roku - 1 EUR = 4,4742 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2019 roku - 1 EUR = 4,3018 PLN.

śro 28, kwietnia 2021 07:33 Opublikował: Szymon Janucik