Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł PLN w tys. EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem za 1 kwartał 46 369 56 917 10 142 12 947
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki dominującej za 1 kwartał 1 982 3 538 433 805
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 1 kwartał 27 012 25 757 5 908 5 859
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 1 kwartał 2 575 (2 666) 563 (606)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 1 kwartał (30 853) (37 376) (6 748) (8 502)
Przepływy pieniężne netto za 1 kwartał razem  (1 266) (14 285) (277) (3 249)
Aktywa razem na dzień 31.03.2021 i 31.12.2020 318 692 364 838 68 384 79 058
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki na dzień 31.03.2021 i 31.12.2020 175 608 173 769 37 682 37 655
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 1 kwartał, razem 0,02 0,04 0,00 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.03.2021 i 31.12.2020 1,85 1,83 0,40 0,40

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "2020" dotyczą stanu na dzień 31.12.2020 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2021 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,6603 PLN,

wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,6148 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r.-31.03.2021 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2021 roku - 1 EUR= 4,5721 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r.-31.03.2020 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2020 roku - 1 EUR=4,3963 PLN.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data             Imię i Nazwisko             Stanowisko/Funkcja       Podpis
2021-05-17   Wojciech Faszczewski     Prezes Zarządu
2021-05-17   Tomasz Rogala               Członek Zarządu

pon 17, maja 2021 07:15 Opublikował: Szymon Janucik