Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 102 503 114 465 22 542 25 773
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej za I półrocze (946) 3 920 (208) 883
III. Całkowite dochody netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej za I półrocze (939) 3 873 (207) 872
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za I półrocze 52 367 38 780 11 516 8 732
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za I półrocze 1 855 (3 507) 408 (790)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za I półrocze (69 055) (71 857) (15 186) (16 179)
VII. Przepływy pieniężne netto za I półrocze (14 833) (36 584) (3 262) (8 237)
VIII. Aktywa  razem na dzień 30.06.2021 i 31.12.2020 285 900 364 838 63 241 79 058
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.06.2021 i 31.12.2020 173 110 173 769 38 292 37 655
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za I półrocze w PLN/EUR (0,01) 0,04 0,00 0,01
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.06.2021 i 31.12.2020 w PLN/EUR 1,82 1,83 0,40 0,40

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach "2021 r." i
"2020 r." dotyczą stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku i 31 grudnia 2020
roku.


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano
następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:


- wybrane pozycje śródrocznego skróconego sprawozdania z sytuacji
finansowej na dzień 30.06.2021 r. według średniego kursu obowiązującego
na dzień bilansowy 1 EUR = 4,5208 PLN,


- wybrane pozycje śródrocznego skróconego sprawozdania z sytuacji
finansowej na dzień 31.12.2020 r. według średniego kursu obowiązującego
na dzień bilansowy 1 EUR = 4,6148 PLN,


- wybrane pozycje śródrocznego skróconego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz śródrocznego skróconego sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1
półrocza 2021 roku - 1 EUR = 4,5472 PLN,


- wybrane pozycje śródrocznego skróconego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz śródrocznego skróconego sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1
półrocza 2020 roku - 1 EUR = 4,4413 PLN.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2021-09-21 
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2021-09-21 

 

Pełna treść raportu w załącznikach  

wto 21, września 2021 07:05 Opublikował: Szymon Janucik