Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2021

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały 158 193 163 656 34 703 36 842
II. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Dominującej za 3 kwartały (3 805) 4 443 (835) 1 000
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej (3 798) 4 396 (833) 990
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały 64 716 44 135 14 197 9 936
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały 682 (15 509) 150 (3 491)
VI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 3 kwartały (70 309) (62 946) (15 424) (14 171)
VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem (4 911) (34 320) (1 077) (7 726)
VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2021 i 31.12.2020 291 252 364 838 62 866 79 058
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2021 i 31.12.2020 170 432 173 769 36 787 37 655
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały (wartość wyrażona w PLN/EUR) (0,04) 0,05 (0,01) 0,01
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2021 i 31.12.2020 (wartość wyrażona w PLN/EUR) 1,79 1,83 0,39 0,40


Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach „2021 r.” i „2020 r.” dotyczą stanu na dzień 30 września 2021 roku i 31 grudnia 2020 roku.


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
-       wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2021 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,6329 PLN,

-      wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,6148 PLN,

-      wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2021 roku - 1 EUR = 4,5585 PLN,

-       wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2020 roku - 1 EUR = 4,4420 PLN.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2021-11-15

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Tomasz Rogala   Członek Zarządu

wto 16, listopada 2021 07:16 Opublikował: Szymon Janucik