Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport roczny SRR 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 220 826 204 079 48 242 45 613
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej -2 379 6 313 -524 1 411
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej -2 384 6 270 -521 1 401
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 057 -118 4 163 -26
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 076 -5 165 890 -1 154
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 490 -18 405 107 - 4 114
VII. Przepływy pieniężne netto 23 623 -23 688 5 161  -5 294
VIII. Aktywa razem 353 489 364 838 76 855 79 058
IX. Kapitał własny przypadający akcjpnariuszom Jednostki Dominującej 171 983 173 769 37 392 37 655
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR -0,03 0,07  -0,01 0,01
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję w zł/EUR -0,03 0,08 -0,01 0,02
XII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR 1,81 1,83 0,39 0,40

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,5994 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,6148 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2021 roku - 1 EUR = 4,5775 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2020 roku - 1 EUR = 4,4742 PLN.

czw 17, marca 2022 07:07 Opublikował: Szymon Janucik