Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Raport roczny RR 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody ze sprzedaży ogółem     163 943     155 182     35 815     34 684 
II. Zysk lub strata netto   -2 343   5 530   -512   1 236
III. Całkowite dochody netto -2 330 5 487 -509 1 226
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 094 -9 086 4 608 -2 031
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 728 -10 419 596 -2 329
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 627 -3 454 -355 -772
VII. Przepływy pieniężne netto 22 195 -22 959 4 849 -5 131
VIII. Aktywa razem 267 581 268 790 58 177 58 245
IX. Kapitał własny 156 200 158 530 33 961 34 353
X. Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (wartość wyrażona w PLN/EUR) -0,02 0,06 -0,01 0,01
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję (wartość wyrażona w PLN/EUR) -0,02 0,06 -0,01 0,01
XII. Wartość księgowa na 1 akcję (wartość wyrażona w PLN/EUR)                                           1,64 1,67 0,36 0,36

Pełna treść raportu w załącznikach

 

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,5994 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,6148 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2021 roku - 1 EUR = 4,5775 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2020 roku - 1 EUR = 4,4742 PLN,
czw 17, marca 2022 07:09 Opublikował: Szymon Janucik