Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr 1/2022

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł PLN w tys. EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem za 1 kwartał 64 315 46 369 13 840 10 142
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki dominującej za 1 kwartał 3 813 1 982 820 433
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 1 kwartał 29 522 27 012 6 353 5 908
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 1 kwartał (2 308) 2 575 (497) 563
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 1 kwartał (39 432) (30 853) (8 485) (6 748)
Przepływy pieniężne netto za 1 kwartał razem  (12 218) (1 266) (2 629) (277)
Aktywa razem na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021 319 218 353 489 68 612 76 855
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021 175 984 171 983 37 826 37 392
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 1 kwartał w PLN/EUR 0,04 0,02 0,01 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021 w PLN/EUR 1,85 1,81 0,40 0,39

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VII, VIII i X, w kolumnach "2022 r." i "2021 r." dotyczą stanu na dzień 31 marca 2022 roku i 31 grudnia 2021
roku.


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

-wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2022r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR=4,6525 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,5994 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. - 31.03.2022 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2022 roku - 1 EUR= 4,6472 PLN,

-wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. - 31.03.2021 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2021 roku - 1 EUR= 4,5721 PLN.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data             Imię i Nazwisko             Stanowisko/Funkcja       Podpis
2022-05-26   Wojciech Faszczewski     Prezes Zarządu
2022-05-26   Tomasz Rogala               Członek Zarządu

czw 26, maja 2022 06:46 Opublikował: Szymon Janucik