Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze/2022 półrocze/2021 półrocze/2022 półrocze/2021
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za I półrocze 126 406 102 503 27 227 22 542
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki dominującej za I półrocze 5 314 (946) 1 145 (208)
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki dominującej za I półrocze 5 337 (939) 1 150 (207)
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za I półrocze 48 783 52 367 10 508 11 516
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za I półrocze (4 736) 1 855 (1020) 408
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za I półrocze (80 282) (69 055) (17 292) (15 186)
VII. Przepływy pieniężne netto za I półrocze (36 235) (14 833) (7 805) (3 262)
VIII. Aktywa  razem na dzień 30.06.2022 i 31.12.2021 288 039 353 489 61 539 76 855
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.06.2022 i 31.12.2021 177 617 171 983 37 947 37 392
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za I półrocze w PLN/EUR 0,06 (0,01) 0,01 0,00
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.06.2022 i 31.12.2021 w PLN/EUR 1,87 1,81 0,40 0,39

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach "2022 r." i "2021 r." dotyczą stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku i 31 grudnia 2021 roku.


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

- wybrane pozycje śródrocznego skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2022 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,6806 PLN,

- wybrane pozycje śródrocznego skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,5994 PLN,

- wybrane pozycje śródrocznego skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1
półrocza 2022 roku - 1 EUR = 4,6427 PLN,

- wybrane pozycje śródrocznego skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1
półrocza 2021 roku - 1 EUR = 4,5472 PLN.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2022-09-22 
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2022-09-22 

 

Pełna treść raportu w załącznikach  

czw 22, września 2022 07:04 Opublikował: Szymon Janucik