Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2022

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały 189 605 158 193 40 445 34 703
II. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Dominującej za 3 kwartały 8 783 (3 805) 1 873 (835)
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej 8 806 (3 798) 1 878 (833)
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały 60 772 64 716 12 963 14 197
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały (9 460) 682 (2 018) 150
VI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 3 kwartały (79 922) (70 309) (17 048) (15 424)
VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem (28 610) (4 911) (6 103) (1 077)
VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2022 i 31.12.2021 307 852 353 489 63 217 76 855
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2022 i 31.12.2021 181 159 171 983 37 201 37 392
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały (wartość wyrażona w PLN/EUR) 0,09 (0,04) 0,02 (0,01)
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2022 i 31.12.2021 (wartość wyrażona w PLN/EUR) 1,91 1,81 0,39 0,39


Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach „2022 r.” i „2021 r.” dotyczą stanu na dzień 30 września 2022 roku i 31 grudnia 2021 roku.


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2022 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,8698 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,5994 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2022 roku - 1 EUR = 4,6880 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2021 roku - 1 EUR = 4,5585 PL

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2022-11-24

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Tomasz Rogala   Członek Zarządu

czw 24, listopada 2022 07:09 Opublikował: Szymon Janucik