Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport roczny SRR 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 254 952 220 826 54 381 48 242
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 10 595 -2 397 2 260 -524
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 10 618 -2 384 2 265 -521
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 166 19 057 6 008 4 163
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 044 4 076 -2 142 890
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 408 490 -514 107
VII. Przepływy pieniężne netto 15 714 23 623 3 352  5 161
VIII. Aktywa razem 376 014 353 489 80 175 76 855
IX. Kapitał własny przypadający akcjpnariuszom Jednostki Dominującej 183 219 171 983 39 067 37 392
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 0,11 -0,03  0,02 -0,01
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję w zł/EUR 0,11 -0,03 0,02 -0,01
XII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR 1,93 1,81 0,41 0,39

Pełna treść raportu w załącznikach

 

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,6899 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,5994 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2022 roku - 1 EUR = 4,6883 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2021 roku - 1 EUR = 4,5775 PLN.
śro 29, marca 2023 07:11 Opublikował: Szymon Janucik