Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Raport roczny RR 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
I. Przychody ze sprzedaży ogółem     186 512     163 943     39 783     35 815 
II. Zysk lub strata netto   9 204   -2 343   1 963   -512
III. Całkowite dochody netto 9 227 -2 330 1 968 -509
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 049 21 094 5 343 4 608
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 496 2 728 -1 599 596
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 296 -1 627 63 -355
VII. Przepływy pieniężne netto 17 849 22 195 3 807 4 849
VIII. Aktywa razem 289 420 267 581 61 711 58 177
IX. Kapitał własny 165 203 156 200 35 225 33 961
X. Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (wartość wyrażona w PLN/EUR) 0,10 -0,02 0,02 -0,01
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję (wartość wyrażona w PLN/EUR) 0,10 -0,02 0,02 -0,01
XII. Wartość księgowa na 1 akcję (wartość wyrażona w PLN/EUR)                                           1,74 1,64 0,37 0,36

Pełna treść raportu w załącznikach

 

 

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,6899 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,5994 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2022 roku - 1 EUR = 4,6883 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2021 roku - 1 EUR = 4,5775 PLN.
śro 29, marca 2023 07:13 Opublikował: Szymon Janucik