Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze/2023 półrocze/2022 półrocze/2023 półrocze/2022
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za I półrocze 121 523 126 406 26 343 27 227
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki dominującej za I półrocze 6 255 5 314 1 356 1 145
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki dominującej za I półrocze 6 209 5 337 1 346 1 150
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za I półrocze 53 195 48 783 11 531 10 508
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za I półrocze (7 370) (4 736) (1 598) (1 020)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za I półrocze (95 571) (80 282) (20 718) (17 292)
VII. Przepływy pieniężne netto za I półrocze (49 746) (36 235) (10 784) (7 805)
VIII. Aktywa  razem na dzień 30.06.2023 i 31.12.2022 291 992 376 014 65 612 80 175
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.06.2023 i 31.12.2022 178 999 183 219 40 222 39 067
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za I półrocze w PLN/EUR 0,07 0,06 0,01 0,01
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.06.2023 i 31.12.2022 w PLN/EUR 1,88 1,93 0,42 0,41

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach "2023 r." i "2022 r." dotyczą stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku i 31 grudnia 2022 roku.

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

- wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2023 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,4503 PLN,

- wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,6899 PLN,

- wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1 półrocza 2023 roku - 1 EUR = 4,6130 PLN,

- wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1 półrocza 2022 roku - 1 EUR = 4,6427 PLN.


 

Pełna treść raportu w załącznikach  

pią 22, września 2023 06:54 Opublikował: Szymon Janucik