Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały 175 888 189 605 38 426 40 445
II. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Dominującej za 3 kwartały 5 940 8 783 1 298 1 873
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej 5 894 8 806 1 288 1 878
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały 68 223 60 772 14 905 12 963
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały (28 553) (9 460) (6 238) (2 018)
VI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 3 kwartały (87 389) (79 922) (19 092) (17 048)
VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem (47 719) (28 610) (10 425) (6 103)
VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 302 388 376 014 65 232 80 175
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 179 045 183 219 38 624 39 067
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały (wartość wyrażona w PLN/EUR) 0,06 0,09 0,01 0,02
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 (wartość wyrażona w PLN/EUR) 1,88 1,93 0,41 0,41


Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach „2023 r.” i „2022 r.” dotyczą stanu na dzień 30 września 2023 roku i 31 grudnia 2022 roku.


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2023r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR=4,6356 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR=4,6899 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r.-30.09.2023 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2023 roku - 1 EUR= 4,5773 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r.-30.09.2022 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2022 roku - 1 EUR= 4,6880 PLN.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2023-11-24

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Tomasz Rogala   Członek Zarządu

pią 24, listopada 2023 06:52 Opublikował: Szymon Janucik