Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport roczny SRR 2023

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2022 2023 2022
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 222 218 254 952 49 072 54 381
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3 999 10 595 883 2 260
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3 934 10 618 869 2 265
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 083 28 166 5 318 6 008
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 973 -10 044 -5 294 -2 142
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 065 -2 408 -2 885 -514
VII. Przepływy pieniężne netto -12 955 15 714 -2 861  3 352
VIII. Aktywa razem 378 493 376 014 87 050 80 175
IX. Kapitał własny przypadający akcjpnariuszom Jednostki Dominującej 177 312 183 219 40 780 39 067
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 0,04 0,11 0,01 0,02
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję w zł/EUR 0,04 0,11 0,01 0,02
XII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR 1,87 1,93 0,43 0,41

Pełna treść raportu w załącznikach

 

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,3480 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,6899 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023-31.12.2023 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2023 r. - 1 EUR= 4,5284 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022-31.12.2022 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2022 r. - 1 EUR= 4,6883 zł.

pią 05, kwietnia 2024 07:10 Opublikował: Szymon Janucik