Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Raport roczny RR 2023

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2022 2023 2022
I. Przychody ze sprzedaży ogółem     169 273     186 512     37 381     39 783 
II. Zysk lub strata netto   7 778   9 204   1 718   1 963
III. Całkowite dochody netto 7 713 9 227 1 703 1 968
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 303 25 049 4 263 5 343
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -33 785 -7 496 -7 461 -1 599
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 837 296 185 63
VII. Przepływy pieniężne netto -13 645 17 849 -3 013 3 807
VIII. Aktywa razem 292 566 289 420 67 287 61 711
IX. Kapitał własny 162 335 165 203 37 336 35 225
X. Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (wartość wyrażona w PLN/EUR) 0,08 0,10 0,02 0,02
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję (wartość wyrażona w PLN/EUR) 0,08 0,10 0,02 0,02
XII. Wartość księgowa na 1 akcję (wartość wyrażona w PLN/EUR)                                           1,71 1,74 0,39 0,37

Pełna treść raportu w załącznikach

 

 

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,3480 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,6899 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023-31.12.2023 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2023 r. - 1 EUR= 4,5284 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022-31.12.2022 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2022 r. - 1 EUR= 4,6883 zł.

 

pią 05, kwietnia 2024 07:23 Opublikował: Szymon Janucik