Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany Raport kwartalny QSr 1/2024

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 1 kwartał 52 431
61 387
12 134
13 060
II. Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Domimującej za 1 kwartał

 
(4 053)
4 195
(938) 892
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 1 kwartał 15 855
30 768
3 669
6 546
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 1 kwartał (2 849) (3 086) (659) (657)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 1 kwartał (32 644) (50 045) (7 555) (10 647)
VI. Przepływy pieniężne netto za 1 kwartał, razem (19 638) (22 363) (4 545) (4 758)
VII. Aktywa razem na dzień 31.03.2024 r. i 31.12.2023 r.
338 136
378 493
78 620
87 050
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 31.03.2024 r. i 31.12.2023 r.
174 517
177 312
40 577
40 780
IX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą za 1 kwartał w PLN/EUR (0,05) 0,05 (0,01) 0,01
X. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.03.2024 r. i 31.12.2023 r. w PLN/EUR
1,84 1,87 0,43 0,43


Dane zaprezentowane w wierszach: VII, VIII i X, w kolumnach „2024 r.” i „2023 r.” dotyczą stanu na dzień 31 marca 2024 roku i 31 grudnia 2023 roku.


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2024r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR=4,3009 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej nadzień 31.12.2023 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,3480 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r.-31.03.2024 r. według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1. kwartału 2024 roku - 1 EUR= 4,3211 PLN,

wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r.-31.03.2023 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1. kwartału 2023 roku - 1 EUR= 4,7005 PLN

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2024-05-24 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu    
  2024-05-24 Tomasz Rogala Członek Zarządu
pią 24, maja 2024 07:01 Opublikował: Szymon Janucik