Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport półroczny PS 2005

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2005 półrocze /2004 półrocze / 2005 półrocze /2004
I. Przychody ze sprzedaży 85084 98461 20 851 20 811
II. Zysk lub strata netto przypadający na akcjonariuszy PEPEES 5342 6226 1 309 1 316
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22447 33042 5 501 6 984
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1383) (5809) (339) (1 228)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (20428) (24363) (5 006) (5 150)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 636 2870 156 607
VII. Aktywa razem 200068 193086 49 521 42 509
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom PEPEES 113847 105366 28 179 23 197
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom PEPEES 4,57 5,32 1,12 1,12
X. Wartośc księgowa na jeną akcję zwykłą 97,30 90,06 24,08 19,83


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na euro zgodnie z par. 96 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463. Pozycje bilansu zostały przeliczone wg następujących kursów:30.06.2005 - 4,0401, 30.06.2004 - 4,5422. Pozycje rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według poniższych kursów:01.01.-30.06.2005 - 4,0805; 01.01-30.06.2004 - 4,73110

Pełna treść raportu w załącznikach

Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
pią 28, października 2005 16:31 Opublikował: Szymon Janucik