Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 2005

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2005

Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 132832 140974 32 731 30 505
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7926 8300 1 953 1 796
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36179 41862 8 915 9 058
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2803) (15234) (691) (3 296)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (28536) (26748) (7 032) (5 788)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 4840 (120) 1 193 (26)
VII. Aktywa razem 195694 199858 49 965 45 596
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej 116431 107440 29 728 24 512
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6,77 7,09 1,67 1,54
X. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 99,51 91,83 25,41 20,95


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na euro zgodnie z par. 89 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744. Pozycje bilansu zostały przeliczone wg następujących kursów:30.09.2005 - 3,9166, 30.09.2004 - 4,3832. Pozycje rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według poniższych kursów:01.01.-30.09.2005 - 4,0583; 01.01-30.09.2004 - 4,6214

Pełna treść raportu w załącznikach

Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
pon 14, listopada 2005 08:53 Opublikował: Szymon Janucik