Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2005

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2005

Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 175224 178846 43 553 39 583
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7161 8564 1 780 1 895
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17304 18614 4 301 4 120
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5469) (17927) (1 359) (3 968)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7816) (5263) (1 943) (1 165)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 4019 (4576) 999 (1 013)
VII. Aktywa razem 204078 213614 52 873 52 369
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej 114865 107704 29 759 26 405
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6,12 7,32 1,52 1,62
X. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 98,18 92,05 25,44 22,57
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XI. Przychody ze sprzedaży 68388 75154 16 998 16 634
XII. Zysk lub strata netto (493) 3247 (123) 719
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1770 12261 440 2 714
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (584) (18648) (145) (4 127)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2371 3635 589 805
XVI. Przepływy pieniężne netto, razem 3557 (2752) 884 (609)
XVII. Aktywa razem 154327 164631 39 983 40 361
XVIII. Kapitał własny 106593 107086 27 616 26 253
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,42) 2,78 (0,10) 0,61
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 91,11 91,53 23,60 22,44


Pełna treść raportu w załącznikach

Data autoryzacji: 28.02.2006

Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
Andrzej Kiełczewski - Członek Zarządu / Dyrektor Marketingu i Sprzedaży
wto 28, lutego 2006 19:00 Opublikował: Szymon Janucik