Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Raport roczny R 2005

Podstawa prawna: (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2005 2004 2005 2004
I. Przychody ze sprzedaży 68388 75154 16 998 16 634
II. Zysk lub strata netto (153) 2972 (38) 658
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1770 12261 440 2 714
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (584) (18648) (145) (4 127)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2371 3635 589 805
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 3557 (2752) 884 (609)
VII. Aktywa razem 154306 164261 39 978 40 270
VIII. Kapitał własny106167 106320 27 506 26 065
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,13) 2,54 (0,03) 0,56
X. Wartość księgowa na jedną akcję 90,74 90,87 23,51 22,28


Pełna treść raportu w załącznikach

Data autoryzacji: 30.03.2006

Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
Andrzej Kiełczewski - Członek Zarządu / Dyrektor Marketingu i Sprzedaży
pią 31, marca 2006 07:28 Opublikował: Szymon Janucik