Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport roczny RS 2005

Skonsolidowany raport roczny RS (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U.Nr 209, poz. 1744) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF.
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2005 2004 2005 2004
I. Przychody ze sprzedaży 175 224 178 846 43 553 39 583
II. Zysk lub strata netto przypadajacy na akcjonariuszy spółki 7 449 8 288 1 851 1 834
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 576 19 643 4 369 4 348
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 478) (17 928) (1 362) (3 968)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 110) (6 292) (2 016) (1 393)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 3 988 (4 577) 991 (1 013)
VII. Aktywa razem 204 001 213 244 52 853 52 278
VIII. Kapitał własny przypadajacy na akcjonariuszy spółki 114 386 106 937 29 635 26 216
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadajacy na akcjonariuszy spółki 6,37 7,08 1,58 1,57
X. Wartość księgowa na jedną akcję 97,77 91,40 25,33 22,41


Pełna treść raportu w załącznikach

Data autoryzacji: 27.04.2006

Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
Andrzej Kiełczewski - Członek Zarządu / Dyrektor Marketingu i Sprzedaży
pią 28, kwietnia 2006 09:20 Opublikował: Szymon Janucik