Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2006

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody ze sprzedaży39 609 34 062 10 300 8 483
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 464 783 381 195
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 909 11 253 3 617 2 802
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 502) (839) (651) (209)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 712) (7 912) (2 265) (1 970)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 2 695 2 502 701 623
VII. Aktywa razem 194 931 195 617 49 529 47 902
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 115 850 107 720 29 436 26 378
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1,25 0,67 0,33 0,17
X. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 99,02 92,07 25,16 22,55
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XI. Przychody ze sprzedaży 16 808 16 043 4 371 3 995
XII. Zysk lub strata netto 316 12 82 3
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 049 6 567 2 093 1 635
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(135) (1 299) (35) (324)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 422) (4 812) (1 930) (1 198)
XVI. Przepływy pieniężne netto, razem 492 456 128 114
XVII. Aktywa razem 145 256 151 716 36 907 37 152
XVIII. Kapitał własny 106 483 106 332 27 056 26 038
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,27 0,01 0,07 0,00
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 91,01 90,88 23,12 22,25


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na euro zgodnie z par. 89 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744. Pozycje bilansu zostały przeliczone wg następujących kursów:31.03.2006 - 3,9357, 31.03.2005 - 4,0837. Pozycje rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według poniższych kursów:01.01.-31.03.2006 - 3,8456; 01.01-31.03.2005 - 4,0153
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Pełna treść raportu w załącznikach

Data autoryzacji: 13.05.2006

Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
Andrzej Kiełczewski - Członek Zarządu / Dyrektor Marketingu i Sprzedaży
pon 15, maja 2006 09:10 Opublikował: Szymon Janucik