Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2006

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody ze sprzedaży91 543 85 084 23 471 20 851
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 547 5 604 909 1 373
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 986 22 447 6 663 5 501
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 607) (1 383) (2 207) (339)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (16 047) (20 428) (4 114) (5 006)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 1 332 636 342 156
VII. Aktywa razem 196 168 199 021 48 516 49 261
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 117 207 111 852 28 897 27 685
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3,03 4,79 0,78 1,17
X. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 100,18 95,60 24,78 23,66
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XI. Przychody ze sprzedaży 37 096 34 639 9 511 8 489
XII. Zysk lub strata netto (666) 1374 (171) 337
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 644 11 089 3 755 2 718
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1858) 105 (476) 26
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 726) (12 919) (3 519) (3 166)
XVI. Przepływy pieniężne netto, razem (940) (1725) (241) (423)
XVII. Aktywa razem 139 012 147 005 34 380 36 386
XVIII. Kapitał własny 104 775 107 005 25 913 26 486
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,57) 1,17 (0,15) 0,29
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 89,55 91,46 22,15 22,64


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje bilansowe na dzień 30.06.2006 według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy (1 EUR= 4,0434 zł)- wybrane pozycje bilansowe na dzień 30.06.2005 według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy (1 EUR= 4,0401 zł),- wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres 01.01.2006-30.06.2006 według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2006 (1EUR= 3,9002 zł)- wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres 01.01.2005-30.06.2005 według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2005 (1EUR= 4,0805 zł)
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Pełna treść raportu w załącznikach

Data autoryzacji: 11.08.2006

Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
pon 14, sierpnia 2006 09:37 Opublikował: Szymon Janucik