Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2006

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2006 półrocze /2005 półrocze / 2006 półrocze /2005
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 91194 85084 23 382 20 851
II. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom PEPEES 3783 5624 970 1 378
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26089 22447 6 689 5 501
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8712) (1383) (2 234) (339)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (16046) (20428) (4 114) (5 006)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 1331 636 341 156
VII. Aktywa razem 196668 199021 48 639 49 261
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom PEPEES 117477 111918 29 054 27 702
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 3,23 4,81 0,83 1,18
X. Wartość księgowa na jedną akcję 100,41 95,66 24,83 23,68
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XI. Przychody ze sprzedaży 36748 34639 9 422 8 489
XII. Zysk (strata) netto (969) 1392 (248) 341
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14627 11089 3 750 2 718
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1842) 105 (472) 26
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13725) (12919) (3 519) (3 166)
XVI. Przepływy pieniężne netto, razem (940) (1725) (241) (423)
XVII. Aktywa razem 151038 147005 37 354 36 386
XVIII. Kapitał własny 114493 107069 28 316 26 502
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,83) 1,19 (0,21) 0,29
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 97,86 91,51 24,20 22,65


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski: - wybrane pozycje bilansowe na dzień 30.06.2006 według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy (1 EUR= 4,0434 zł) - wybrane pozycje bilansowe na dzień 30.06.2005 według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy (1 EUR= 4,0401 zł), - wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres 01.01.2006-30.06.2006 według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2006 (1EUR= 3,9002 zł) - wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres 01.01.2005-30.06.2005 według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2005 (1EUR= 4,0805 zł)
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Pełna treść raportu w załącznikach

Data autoryzacji: 29.09.2006
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
pią 29, września 2006 08:06 Opublikował: Szymon Janucik